Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató

 

 jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a weboldal fenntartója, a BBL’98 Kft.  („Szolgáltató” vagy „Társaság”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

 

Jelen Tájékoztató célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak a Társaság által a www.eoltony.hu elnevezésű honlap és webáruház működtetése során kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, valamint arról, hogy harmadik országba történik-e adattovábbítás. A jelen Tájékoztató az érintett jogairól is informál.

 

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe az alábbi jogszabályokat:

- az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („GDPR”),

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”),

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,

- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény rendelkezéseit.

 

A Szabályzatban használt fogalmak:

 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Ezen felül személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltató honlapját meglátogatja, esetleg ott regisztrál, és ennek során megadja személyes adatát vagy adatait

Különleges adat: a faji vagy etnikai származásra, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, illetve a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, valamint a bűnügyi személyes adat

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, tagolása, megváltoztatása, átalakítása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, betekintés, közlése továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Az érintett hozzáférési joga: az érintett jogosult az adatkezelőtől arra vonatkozó visszajelzést kapni, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és meghatározott információkhoz (pl. az adatkezelés célja, az érintett személyes adatok kategóriái, személyes adatok tárolásának időtartama)

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatvédelmi incidens: a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, közlés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 

 

A Társaság, mint adatkezelő adatai

 

Neve: BBL’98 kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: „Társaság” vagy  „Adatkezelő”)       

Székhelye: 1152 Budapest Szentmihályi út 131.

Nyilvántartó bírósága és cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01 09 680035 Adatkezeléssel kapcsolatos elektronikus elérhetősége: info@eoltony , bblpolus@gmail.com

Képviselője: Kondor Lajos ügyvezető

Adatvédelemért felelős munkatárs: Kondor Lajos

Elérhetőségei: +36 30 682 6023

 

 

Az adatkezelés általános szabályai

 

4.1

A Társaságnál személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A Társaság által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

 

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az érintett számára átlátható módon kell végezni.

  

4.2

Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének, amelynek értelmében a Társaság személyes adatot csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a céllal összeegyeztethető módon.

 

Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

4.3

Az adattakarékosság elvéből következően a kezelt adatoknak az adatkezelés céljának szempontjából megfelelőeknek és relevánsaknak kell lenniük és a szükségesre kell korlátozódniuk.  

 

4.4

A kezelt személyes adatoknak pontosnak, teljesnek és naprakésznek kell lenniük, az adatkezelés célja szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni vagy helyesbíteni kell.

A Társaság biztosítja a rendszerek helyreállíthatóságát, valamint annak ellenőrizhetőségét, hogy a személyes adatokat mely harmadik személyeknek továbbítják.

 

4.5

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintett azonosítását csak az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé (korlátozott tárolhatóság).

 

4.6

A Társaság megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve azok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is (integritás és bizalmas jelleg).

 

4.7

A Társaság a munkavállalói személyes adatait a következő jogalapok valamelyike alapján kezeli:

az adatkezelés a szerződés létrejöttéhez/teljesítéséhez szükséges,

az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, illetve azt törvény elrendeli,

az adatkezelés a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,

 

Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén a Társaság miden esetben – adatkezelésenként külön dokumentáltan - elvégzi az érdekmérlegelési tesztet.

A Társaság az érdekmérlegelési teszt eredményéről minden esetben tájékoztatja az érintetteket.

 

4.8

A Társaság szervezeti egységeinél adatkezelést végző munkavállalók és eseti jelleggel a Társaság megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek titoktartási nyilatkozatot tenni.

 

4.9

Az adattovábbítás az adatkezelés célját szolgáló adatkezelési, adatfeldolgozási tevékenység részét képező művelet, amely során a Társaság, mint adatkezelő a megfelelő jogalap szerint külső magán- vagy jogi személynek, felügyeleti szervezetnek előre meghatározott adatokat, meghatározott módon, előírt időpontban és/vagy rendszerességgel átadja.

Adattovábbításra minden esetben csak az érintett kifejezett, egyértelmű hozzájárulása vagy jogszabály felhatalmazása alapján kerül sor.

Az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást kell vezetni.

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat ez irányú felhatalmazás hiányában semmilyen körülmények között nem adja harmadik fél számára tovább. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (bűncselekmény gyanújával, hivatalos adat-lefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására az Adatkezelőt, az Adatkezelő - törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

 

4.10

Az adatkezelés ideje alatt az érintett személyes adatait az adatkezelő azon munkavállalói, vezetői ismerhetik meg, akiknek erre munkavégzésükhöz vagy jogi/gazdasági érdekük alapján szükségük van, magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett. Ezen túl ezeket a személyes adatokat csak olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az adatkezelő részére szolgáltatást nyújtanak, ha az adathoz való hozzáférés munkaköri feladataik ellátáshoz szükséges. A Társaság az ilyen szolgáltatókkal, megbízottakkal kötött szerződésekben biztosítja az adatvédelmi előírásoknak megfelelő adatkezelést, illetve a megfelelő titoktartást.

 

4.11

A személyes adatok biztonságát a Társaság, mint adatkezelő a technika szintjének megfelelő fizikai és technikai védelemmel biztosítja, amely megakadályozza az adatokhoz történő illetéktelen/jogosulatlan hozzáférést, megváltoztatást, továbbítást, nyilvánosságra hozatalt, törlést, megsemmisülést, törlést, hozzáférhetetlenné válást, valamint a jogosulatlan adatbevitelt.

 

A Társaság a fentieket mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során biztosítja.

 

 

A kezelt személyes adatok

 

5.1

Ha a Felhasználó a Szolgáltató honlapját meglátogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.

Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig tárolja.

 

5.2

A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a szolgáltatásainak igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti különösen az alábbi adatokat: név, lakóhely, telefonszám, e-mail cím.

 

5.3

Amennyiben a Felhasználó a Társaság részére e-mailt küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó amúgy nem rendelkezik regisztrációval, az Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve ha egyedi esetben a szerződés teljesítése vagy az Adatkezelő jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

 

 

A Társaság által kezelt további adatok

 

6.1

A Társaság a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

 

6.2

A Társaság a személyre szabott szolgáltatások biztosítása érdekében, cookie-k alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezeli: demográfiai adatok, valamint érdeklődési kör, információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).

 

6.3

A honlap – a Google Analytics segítségével – nem személyhez kötött információkat automatikusan gyűjt a látogatókról, és ennek érdekében cookie-kat (sütiket) küld el és ment el a látogatók számítógépére, amelyeket azok az újabb látogatáskor visszaküldenek a Honlapnak. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető. A Google Analytics tevékenységéről bővebben itt tájékozódhat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

 

A cookie-preferenciák böngészőn belüli beállításával kapcsolatban az alábbi oldalakon talál bővebb tájékoztatást

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

 

6.4

A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

 

6.5

A Társaság a Felhasználó által az egyes honlapokra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan és ezáltal a szerződés jogszerű teljesítésének, a honlap jogszerű használatának biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

 

6.6

A Társaság a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Felhasználó szavatol azért, hogy a szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. a Felhasználó által generált tartalom közzététele során stb.) az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

 

16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. A Társaságnak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot – a honlap látogatásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

 

6.7

Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

 

6.8

Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 

Az egyes adatkezelések

 

Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

 

Kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, lakcím, telefonszám

 

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, a webáruház esetén a felek közötti szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése és annak figyelemmel kísérése, a megrendelt termék kézbesítése, a vételár számlázása, valamint az azzal kapcsolatos esetleges követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont; GDPR 6. cikk (1) a) pont); valamint az adatkezelés szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b) pont); olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) b) pont); valamint az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdései szerinti jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pont)

 

A személyes adat tárolásának időtartama: a szerződés megszűnéséig, de legfeljebb a személyes adatnak a Társaság tudomására jutásától számított 5 évig. Számla kibocsátása estén az adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított 8 év.

 

A Társaság szervezetrendszerén belül a személyes adatokhoz hozzáférhet:

a mindenkori ügyvezető,

az a sales, marketing munkatárs, akinek munkaköri feladatai ellátásához elengedhetetlenül szükséges a személyes adat kezelése

 

A személyes adatok az alábbi személyek/szervezetek számára kerülnek továbbításra (adatfeldolgozók):

online tárhely-szolgáltató (e-mail rendszer működtetése): név: Tárhely Eu Kft. székhely: 1144 Budapest, Ormányság u.4.

technikai háttér szolgáltatása (rendszergazdai és rendszerfelügyeleti feladatok ellátása): név: Laurel Számítástechnikai Kft, székhely: 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 4-6.

WEB&APP LLC, 1075 Budapest, Károly krt. 5.

 

A személyes adatokhoz hozzáférők által végrehajtott adatkezelési műveletek:

Gyűjtés, felvétel, rögzítés, tárolás, rendszerezés, felhasználás, lekérdezés, továbbítás

 

Az adatkezelés módja, körülményei: papíralapon és elektronikusan, álláshirdetésekre vonatkozó adatvédelmi tájékoztatóban írtak szerint

 

Az érintett jogai: a 8. pontban írtak szerint

 

Hírlevél küldés

 

Kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, a feliratkozás időpontja, a feliratkozáskori IP cím

 

Az adatkezelés célja: azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele; a Társaság által a termékei, újdonságai kapcsán készített hírlevelek megküldése; tájékoztatás nyújtás; tájékoztatás a Társaság által szervezett szakmai- és egyéb rendezvényekről; kapcsolattartás; technikai művelet végrehajtása

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont; GDPR 6. cikk (1) a) pont)

 

A személyes adat tárolásának időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb – a hozzájárulás megadásától számított - 3 évig, legalább évente felülvizsgálva.

Ezt meghaladó ideig történő tároláshoz a Társaság az érintett külön hozzájárulását kéri.

 

A Társaság szervezetrendszerén belül a személyes adatokhoz hozzáférhet: az Adatkezelő marketing területtel foglalkozó munkatársai, feladataik ellátása érdekében, amennyiben ahhoz elengedhetetlenül szükséges a személyes adat kezelése

 

A személyes adatok az alábbi személyek/szervezetek számára kerülnek továbbításra (adatfeldolgozók):

Az adatkezelő szervereinek fizikai és operációs rendszerszintű üzemeltetését az Tárhely Eu Kft. (székhely: 1144 Budapest, Ormányság u.4.; e-mail cím: support@tarhely.eu)

 

Adatkezelő a hírlevelek kiküldése során adatfeldolgozóként igénybe veszi a BBL’98 Kft. (székhely: 1152 Budapest Szentmihályi út 131., e-mail cím: info@eoltony.hu) szolgáltatásait. A BBL’98 Kft. által végzett tevékenységek a következők: hírlevél küldés.

 

 

A személyes adatokhoz hozzáférők által végrehajtott adatkezelési műveletek:

Gyűjtés, felvétel, rögzítés, tárolás, rendszerezés, felhasználás, lekérdezés, továbbítás

 

Az adatkezelés módja, körülményei: papíralapon és elektronikusan, álláshirdetésekre vonatkozó adatvédelmi tájékoztatóban írtak szerint

 

Az érintett jogai: a 8. pontban írtak szerint

 

Egyedi esetekben sor kerülhet egyéb adatkezelésekre is (pl. nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek értesítése és részükre a nyeremény biztosítása), ilyenkor az adatkezelés megkezdése előtt külön, írásban kapnak – a vonatkozó adatvédelmi előírásoknak megfelelő – tájékoztatást az érintettek.

 

 

Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségek

 

8.1

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél  

tájékoztatást a kezelt személyes adatairól (a konkrét adatokról ad tájékoztatást az Adatkezelő),

a személyes adataihoz való hozzáférési jogot,

kezelt személyes adatainak helyesbítését,

kezelt személyes adatainak – kötelező adatkezelés kivételével - törlését, zárolását, (a konkrét személyes adat megjelölésével),

tiltakozhat,

elfeledtetését,

kezelt személyes adata megjelölését,

adathordozhatósághoz való jog.

 

Tájékoztatás a kezelt személyes adatokról:

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

 

A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő – szintén 25 napon belül - írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult visszajelzést kapni ara vonatkozóan, hogy folyamatban van-e személyes adatainak kezelése. Ha igen, jogosult hozzáférést kapni a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz:

az adatkezelés céljai,

az érintett személyes adatok kategóriái,

azon címzettek vagy kategóriáik, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják (ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket, valamint az ilyen adattovábbítás garanciái),

a személyes adat tárolásának időtartama, vagy ha ez konkrétan nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjai,

az érintett jogairól szóló tájékoztatás (helyesbítés, törlés, kezelés korlátozása, tiltakozás, panasz benyújtás az adatvédelmi/felügyeleti hatósághoz),

ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, akkor a forrásukra vonatkozó információk

automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is.

 

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.

 

Az adat helyesbítése, törlése és zárolása

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő – indokolatlan késedelem nélkül - helyesbíti.

 

Az Adatkezelő – indokolatlan késedelem nélkül - törli az érintett személyes adatát, ha az adatkezelés jogellenes, az érintett – az Infotv. 14. § c) pontjában foglaltak szerint – kéri (a kötelező adatkezelés kivételével), az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt, azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte, az adatkezelése hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

Az Adatkezelő akkor is törli a személyes adatokat, ha azokra már nincs szükség az adott célból, az érintett visszavonja a hozzájárulását és nincs más jogalap az adatkezelésre, az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen.

 

Az adatkezelő zárolja az érintett személyes adatát, amennyiben az érintett kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekét. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Az adat helyesbítéséről, zárolásáról és törléséről az érintettet, valamint mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a kötelező adatkezelés esetét, továbbá ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.

A kérést haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül ki kell vizsgálni és írásban tájékoztatást adni. Ha a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést (további adatfelvételt, továbbítást) megszüntetni, valamint a tiltakozásról, és az annak alapján tett intézkedésekről mindazokat értesíteni, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot továbbította, akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Elfeledtetés joga

Az érintett kérésére az Adatkezelő elfeledteti az érintett általa kezelt személyes adatait. Az elfeledetés során a kezelt személyes adatot az Adatkezelő minden rendelkezésére álló nyilvántartásából törli, intézkedik a közzétett személyes adat lehető legszélesebb körű elérhetetlenné tételéről, illetve a saját biztonsági mentéseiből is törli a személyes adatokat. Az Adatkezelő az érintettet az elfeledtetés érdekében történt intézkedésekről tájékoztatja.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatokat vagy továbbította más adatkezelőknek, illetve adatfeldolgozóknak, köteles az adatkezelőket, adatfeldolgozókat tájékoztatni az érintett kéréséről és intézkedni a személyes adatok elfeledtetéséről.

Kivételes esetben az Adatkezelő megtagadhatja az elfeledtetés végrehajtását, ha a személyes adat kezelése jogszabály alapján kötelező, vagy egyéb kötelezettség teljesítéséhez szükséges az adat megtartása, illetve, amennyiben a jogszabályok az elfeledtetés megtagadását lehetővé teszik.

 

A kezelt személyes adat megjelölése

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A megjelölésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Adathordozhatóság joga

Ha az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása vagy szerződés teljesítéséhez szükséges az adat, és az adatkezelés automatizált módon történik, az érintettet megilleti az adathordozhatóság joga. Az érintett kérheti a rá vonatkozó, illetve az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatok kiadását, illetve azt, hogy az adatkezelő továbbítsa az adatokat egy másik adatkezelőnek.

Az adatokat az Adatkezelőtől olyan formátumban adja át, amely az érintett, illetve az adatokat fogadó másik szervezet számára géppel is olvasható.

Az Adatkezelő jogosult megtagadni az adattovábbítást, ha az érintett jogának gyakorlása más természetes személy jogainak, szabadságainak sérelmét okozná, vagy ha az adatkezelés közérdekű feladatok, közhatalmi jogosítványok gyakorlásához szükséges.

 

8.2.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Levelezési cím: BBL’98 Kft 1152 Budapest, Szentmihályi út 131 E-mail: info@eoltony.hu

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

 

8.3.

Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása érdekében.

A jogellenes adatkezelés következményei és az érintett jogorvoslati lehetőségei

 

Amennyiben az érintett személyes adatainak jogellenes kezelését tapasztalja és ezzel az Adatkezelő az érintettnek kárt okoz, akkor köteles azt megtéríteni. (Az érintett kártérítésre irányuló kereseti kérelmet terjeszthet elő a bíróságon).

 

Az érintett személyiségi jogainak megsértése esetén sérelemdíjat követelhet az Adatkezelőtől.

 

Amennyiben az érintett személyes adatainak jogellenes kezelését tapasztalja, akkor panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; telefon: 06 -1- 391-1400; telefax: 06-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

Az érintett bírósághoz is fordulhat személyes adatainak jogellenes kezelése esetén. A pert az Adatkezelő székhelye, vagy az érintett választása szerint, az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt lehet megindítani.

 

 

E-mail címek felhasználása

 

10.1.

A Társaság kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak a jelen Tájékoztatóban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

 

10.2.

Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

 

10.3.

A Társaság által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben, elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

 

 

Egyéb rendelkezések

 

11.2.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

11.3.

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

11.4.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással fogadja el a módosított Tájékoztatót.